ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC CÙNG VŨ TRỤ

Tặng bạn mẫu đơn tôi hay dùng. Dù bạn muốn con cái mình tốt hơn, gia đình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, hoặc bất kì ý nguyện nào tốt đẹp thì mẫu đơn này luôn có tác dụng. Yêu thương!
Vũ Trụ kính yêu,
Con biết công việc hàng ngày của vũ trụ là làm cho mọi sinh linh đều hạnh phúc, thịnh vượng, khỏe mạnh bằng vô cùng nhiều cách khác nhau với tình yêu thuần khiết của mình: cho sinh linh không khí để thở, cho nước để uống, cho mọi tài nguyên thiên nhiên đủ đầy...

Nhưng, con cũng biết vô vàn sinh linh không đón nhận được sự giúp đỡ âm thầm, vô điều kiện, công bằng tuyệt đối của vũ trụ do các niềm tin giới hạn, do trí tuệ chưa đủ, do hành động chưa đúng...

Cho nên, con có một ý nguyện.... Khi ý nguyện này thành hiện thực, sẽ làm lợi cho rất nhiều con người, hợp với ý nguyện của vũ trụ.Và với ý nguyện này, con trợ giúp được vũ trụ trong công việc thiêng liêng của vũ trụ.

Vì vậy, con đề nghị hợp tác với vũ trụ như sau: Vũ trụ sẽ gửi đến cho các những lời chỉ dẫn và các nguồn lực cần thiết: những con người đủ đức đủ tài, những cơ hội lớn, các phương tiện vật chất. Con sẽ là người bằng tất cả tình yêu, đam mê, ý chí, nỗ lực để thực thi ý nguyện đó.

Con hiểu rằng, vũ trụ luôn đáp ứng vô điều kiện với những ý nguyện cùng tần số với vũ trụ. Vậy nên, lời đề nghị hợp tác này được xem là đã được phê duyệt. Chỉ cần con luôn giữ tần số rung động vì lợi ích nhiều người, và không hạ tần số xuống của sự tham lam, ích kỉ.

Con đã sẵn sàng đón nhận các nguồn lực tuyệt vời từ vũ trụ mà vũ trụ đang gửi tới một cách nhanh chóng!

Con biết ơn vũ trụ!

Kí tên: Con

Chuyên gia tâm lý- BÙI THU HIỀN